amirim

מהי תכנית אמירים?

האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, מפעיל את תכנית "אמירים" בחלק מבתי הספר היסודיים ועל יסודיים. במסגרת התכנית מופעלות בבתי הספר מסגרות לימוד בית ספריות לתלמידים מצטיינים. בתי הספר המשתתפים בתכנית מפתחים ומפעילים תכניות המטפחות מצוינות בית ספרית ומזמנות אתגרים חדשים למצטייני בית הספר.

התכנית המומלצת לטיפוח מצוינות והצטיינות מתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תכניות הלימודים הרגילות, ובלמידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר.

מטרות התכנית

1. פיתוח אווירה ותרבות המעודדת מצוינות והצטיינות.

2. הרחבת הידע והמיומנויות של התלמידים המצטיינים.

3. פיתוח תכניות ייחודיות, שיאפשרו לתלמידים לבחור ביעדים להצטיינות ולממש
אותם כיחידים או/ו בקבוצות.

4. מתן חיזוק רגשי וחברתי לתלמידים המצוינים.

הפעלת התכנית בביה"ס

1. בבית הספר פועלות שלוש קבוצות למידה בנות כ- 15 תלמידים לתלמידי כיתות ג'-ה'

2. כל קבוצה לומדת 5 שעות שבועיות (ש"ש) במסגרת התכנית: 2 ש"ש בתחום הריאלי, 2 ש"ש בתחום ההומני ושעה חברתית עם יועצת ביה"ס.

3. אין בחירה או השתתפות חלקית בתכנית.

4. השתתפות בתכנית מותנית בתפקוד תקין במהלך שנת הלימודים.
Comments