כיתה א'3


מערכת שעות


משימות מתוקשבות - יפורסמו מידי יום בלוח החירום הכיתתי.למפגש המקוון


רשימת סביבות הלמידה שנרכשו על ידי בית הספר
והכניסה אליהם באמצעות הזדהות אחידה: